Hoppa till innehåll

Hållbarhet

VÅR VISION

 

I egenskap av familjeföretag har vi möjlighet att utveckla den långsiktiga känslan snarare än att fokusera enbart på kortsiktig vinst. Vi sätter nya standarder för att minimera vårt fotavtryck i varje steg av produktens livscykel. Vi strävar efter att främja talang genom att erbjuda våra konsumenter innovativa och hållbara produkter.

Vår grundtanke är att det inte är upp till våra konsumenter att bevara miljön. Vi ser det som vårt ansvar att tillverka varje produkt på ett ansvarsfullt sätt, med detaljfokus på varje del av leverantörskedjan.

”Vi känner ett starkt ansvar för kommande generationer och vill erbjuda dem väldesignade produkter med minsta möjliga påverkan på miljön. Vårt uppdrag är att ge alla elever och studenter rätt verktyg och garanterar att vi hela tiden strävar efter att minimera vårt miljöavtryck. ” Eric Joan, VD.

ÅTAGANDEN

Åtagande #1: Att hela tiden tänka nytt för HAMELIN-produkterna för att minska miljöpåverkan via miljövänlig design och miljömärkning

 

Ledande varumärke inom miljömärkning och miljörankning

Strategin med miljövänlig design gjorde att vi fick tänka nytt i våra produkters livscykel – från källan till papperstillverkningen, omvandling, transport och fram till slutet av livscykeln. Med hjälp av experter har vi skapat åtta arbetsgrupper  som ska analysera de viktigaste källorna till vår miljöpåverkan. Vi har antagit en vetenskaplig metod för alla våra produktkategorier genom att analysera produkternas livscykel enligt ISO 14044-standarden. Analyserna har gjort att vi kan minska miljöpåverkan från våra produkter.

Uppförandekod och certifiering för miljömärkning

Vi stödjer endast miljömärken som minskar produkternas miljöpåverkan under hela sin livscykel. År 2016 blev OXFORD det första varumärket inom anteckningsböcker som fick EUs miljömärkning. EU: s miljömärkning för omvandlade pappersprodukter är det enda officiella europeiska miljömärket som garanterar minskad miljöpåverkan genom användning avFSC ® -och PEFC™ -certifierat papper. minskade luft-och vattenföroreningar , inga giftiga och farligakemikalier, minskning av pappersavfall och lägre energiförbrukning.

av Oxfords anteckningsböcker har en miljömärkt livscykel
År 2020 ska 80 % av våra omvandlade pappersprodukter vara märkta med EUs miljömärkning.

Commitment #2: Contributing to environmental preservation through responsible sourcing

 

Hållbart skogsbruk

Vi främjar ett hållbart skogsbruk för att kunna bidra positivt till bevarandet av våra skogar.”Vi är hela tiden vaksamma på ursprunget till vårt papper och kartong.” VD för Books och Pads. Sedan 2003 har vi hämtat våra råvaror på ett ekologiskt ansvarsfullt sättgenom att använda FSC ® -eller PEFC™ -certifierat papper.

Ansvarsfulla pappersleverantörer

Vi kräver att våra pappersleverantörer ger miljögarantier. 43 % av våra skrivpapper är redan certifierade med EUs miljömärkning för ”kopierings- och grafiskt papper”. Eftersom övrigt papper och kartong inte har någon miljömärkning kräver vi kompletterande information från våra leverantörer vad gäller vattenföroreningar (COD,AoX , NTot), luftutsläpp (so  2, nrx,CO2fossila ), fast avfallsdeponi och inköpt elförbrukning,för att säkerställa att miljövänliga processer används.

av skrivpappren ärFSC ®-eller PEFC ™-certifierade.
av våra skrivpapper är redan certifierade med EUs miljömärkning för "kopierings- och grafiskt papper".
Samtliga Hamelin-krav sammanställs i vår stadga för hållbara pappersleverantörer

Åtagande #3: Minska våra koldioxidavtryck för att delta i kampen mot klimatförändringarna

Vi fick vår första ISO 50001-certifiering i Tyskland år 2016 för vår energihantering. Två andra fabriker i Frankrike håller på att certifieras. Denna standard anger krav för energianvändning och-förbrukning, inklusive mätning, dokumentation och rapportering, utformning och upphandling av utrustning och system, processer och medarbetare som bidrar till energiprestanda.

Åtagande #4: Att främja återvinningsbarhet och hållbarhet för produkter som vi lägger ut på marknaden

Två av våra viktigaste utmaningar är att främja återvinningen av våra produkter, men också att öka deras hållbarhet.

 

Våra anteckningsböcker följer alla återvinningsstandarder och är testade i ett laboratorium enligt INGEDE-metod 12.  Detta ger oss bland annat möjlighet att garantera att våra OXFORD-övningsböcker innehåller 100 % återvinningsbart lim. Dessutom går det att avlägsna bläcket från vårt Oxford Optik Paper® under pappersåtervinningsprocessen, och våra laminerade omslag kan återvinnas utan att tas bort.

Ett sätt att minska en produkts miljöpåverkan är att förlänga dess livscykel eller att se till att den kan återanvändas. När vi skapar nya produkter utvecklar vi mer motståndskraftiga material för att förbättra produktens livslängd eller för att säkerställa att produkten förblir intakt under hela läsåret. Till exempel, Elba Ultimate® hängmappar har en 20 års  garanti.

Åtagande #5: Utvärdera och förbättra alla våra processer för bättre kvalitet, miljö- och säkerhetsprestanda

 

Projektet ”JUMP”

Under 2011 lanserade vi ”JUMP”-projektet för att förbättra våra kvalitets-, miljö-och säkerhetsprestationer. JUMP-projektet syftade till att implementera ett ledningssystem på alla våra anläggningar i Europa. Utöver att titta på kvaliteten på de produkter vi gör, strävar vi efter högsta kvalitet i varje process. Idag är Hamelins 21 europeiska anläggningar certifierade med ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och ISO 45001 (hälsa och säkerhet).

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

 

Projektet ”ZERO”

År 2018, lanserade vi projektet ”ZERO” kopplat till hälsa och säkerhet för alla våra kollegor och besökare. Projektet syftar till att varaktigt och senast år 2019 minska antalet olyckor och reducera dem till «noll» genom att implementera effektiva förebyggande åtgärdsplaner och utveckla säkerhetskulturen med hjälp av våra säkerhetschefer.

Lanserade vi "JUMP"-projektet
europeiska anläggningar certifierade med ISO 9001, 14001 och ISO 45001
Lanserade vi projektet "ZERO"

Åtagande #6: Att säkerställa socialt ansvarstagande som stödjer våra medarbetares kompetens och talanger

Vårt ansvar ligger i att stödja våra medarbetares kompetens och förmågor så att de kan utveckla expertis, självständighet, reaktionsförmåga och laganda.

År 2016 införde HAMELIN en etisk uppförandekod för att fastställa viktiga riktlinjer och främja en positiv arbetsmiljö med fokus på samarbete. Eftersom vi ständigt försöker förbättra oss, mäter vi vår medarbetarnöjdhet vart tredje år med fokus på värderingar som etik, respekt, trovärdighet, stolthet och vänlighet.

Vi uppmuntrar sociala initiativ i de lokala samhällen som finns nära våra anläggningar som till exempel:

Projektet MoHo

I Frankrike är Hamelin en huvudpartner i MoHo-projektet. MoHo beskrivs som Europas främsta “accelerator” och jobbar med digital och social innovation och ledarskap för att “bygga en mångfacetterad förändring”.

’The Climb of Life’

Under några års tid har Hamelin-teamet i Storbritannien deltagit i “The Climb of Life” som är det största välgörenhetseventet till förmån för “The Institute of Cancer Research”. År 2017 blev Hamelin återigen det ledande varumärket och hamnade på en summa strax under 5 000 pund.

 

I Benelux har Hamelin stöttat lokala idrottslag som Premier League Club VVV-Venlo samt projekt som förbättrar inlärningsmiljön i mindre välmående regioner i Europa genom att tillhandahålla undervisningsmaterial till skolor.

Fundació per la Creativació

I Spanien har Hamelin samarbetat med stiftelsen ”Fundació per la Creativació” som främjar nya färdigheter under skolundervisningen för att uppmuntra till kreativitet och fantasi.